KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018

Thứ bảy - 03/06/2017 15:47
Thực hiện công văn số 797/SGDĐT-GDCN&ĐTBD ngày 25 tháng 5 năm 2017 về việc Hướng dẫn nội dung thực hiện công tác Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo viên năm học 2017 – 2018

SỞ GIÁO DỤC-ĐT KIÊN GIANG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT ĐỊNH AN                            Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                  

        Số:      /KH-BDTX                                        Gò Quao, ngày  31 tháng 5 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

 

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông;

Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở;

Thực hiện công văn số 797/SGDĐT-GDCN&ĐTBD ngày 25 tháng 5 năm 2017 về việc Hướng dẫn nội dung thực hiện công tác Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo viên năm học 2017 – 2018;

Trường THPT Định An xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2017-2018 như sau:

I. Mục đích - Yêu cầu

1. Mục đích

- Cán bộ quản lý và Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tự tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo cán bộ quản lý và giáo viên tham gia bồi dưỡng theo tinh thần tự nguyện, tự giác, trách nhiệm, đủ nội dung, thời lượng bồi dưỡng. CBQL, GV chủ động trong việc tổ chức BDTX theo các hình thức, nhất là tự học, tự bồi dưỡng.

- Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn.

- Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chuyên môn trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên.

- Các nội dung bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) phải được đánh giá. Nhà trường dựa vào kết quả đánh giá làm cơ sở để xếp loại giáo viên cuối năm học.

II.Đối tượng bồi dưỡng

Cán bộ quản lý và giáo viên trong nhà trường.

III. Nôi dung, thời lượng bồi dưỡng:

1.Khối kiến thức bắt buộc:

1.1.Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/ năm học:

Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết. chính sách của Đảng, Nhà nước như: Văn kiện ĐH XII, Văn kiện ĐH đảnn bộ tỉnh, nghị quyết của tỉnh ủy, Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. Chỉ thị 05 –CT/TW, nghị quyết 29-NQ/TW. Nghị quyết 88/2014/QH13. quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 về đề án đổi mới sách giáo khoa.

Kế hoạch và tổ chức hoạt động chuyên môn trường trung học giai đoạn 2016 – 2020 (đối với CBQL), đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năm lực học sinh và vận dụng vào thực tiễn (đối với giáo viên).

1.2.Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/ năm học:

* Nội dung bồi dưỡng dành cho cán bộ quản lý:

- Một số vấn đề về quản lý chuyên môn trường học theo định hướng đổi mới chương trình và sách giáo khoa.

- Quản lý dạy học tích hợp, liên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản theo NQ 29.

- Tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh.

- Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

* Nội dung bồi dưỡng dành cho giáo viên:

- Một số vấn đề về đổi mới chương trình và sách giáo khoa.

- các chuyên đề bồi dưỡng liên quan bộ môn dạy học.

- Dạy học tích hợp, liên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản theo QN 29-QN/TW.

- Tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh.

- Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

2. Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết/ năm.

 - Cán bộ quản lý chọn các Module được hướng dẫn trong Thông tư 27/2015/TT-BGDĐT, ngày 30/10/2015 về chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học hoặc tự xây dựng chương trình bồi dưỡng cho mình nhưng phải đảm bảo số tiết quy định theo tiêu chuẩn.

 - Giáo viên THPT: chọn các Module được hướng dẫn trong Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT, ngày 08/08/2011 về chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên thường xuyên và giáo viên trung học phổ thông hoặc tự xây dựng chương trình bồi dưỡng cho mình nhưng phải đảm bảo số tiết quy định theo tiêu chuẩn.

- Giáo viên THCS: chọn các Module được hướng dẫn trong Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT, ngày 08/08/2011 về chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở hoặc tự xây dựng chương trình bồi dưỡng cho mình nhưng phải đảm bảo số tiết quy định theo tiêu chuẩn.

3. Nội dung bồi dưỡng:

a/.Nội dung do Bộ GD&ĐT biên soạn: Giáo viên chọn trong Module trong tài liệu của Bộ GD&ĐT (theo file đính kèm, mật khẩu: 123456 trên trang Web của nhà trường)

b/.Nội dung do Sở GD&ĐT Kiên Giang biên soạn tài liệu: Sau khi được tập huấn tại Sở, các giáo viên được cử đi tập huấn, tập huấn lại cho giáo viên toàn trường trường hoặc theo đơn vị tổ chuyên môn.

IV.Cách thức triển khai

Các nội dung BDTX trên được triển khai qua 3 hình thức tự học, học tập trung, học từ xa kết hợp sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, dạy thí nghiệm do tổ chuyên môn, nhà trường, cụm trường, trong đó:

1.Bồi dưỡng tập trung: Trường tập huấn chung theo các nội dung do Sở tổ chức trong tháng 6,7,8, 9 năm 2017.

2.Bồi dưỡng theo hình thức tự học:

Giáo viên lập kế hoạch BDTX cá nhân, xây dựng lộ trình thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả tốt nhất; Mỗi GV phải có một cuốn sổ ghi các nội dung đã được tập huấn, bồi dưỡng tập trung, ghi lại các nội dung tự bồi dưỡng theo nội dung đã được hướng dẫn.

3. Bồi dưỡng gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Viết SKKN đề tài NCKH; Báo cáo chuyên đề chuyên sâu; trao đổi chuyên môn theo hướng NCBH; Tăng cường học tập nâng cao trình độ CNTT, khai thác tài liệu học tập trao đổi kinh nghiệm qua Internet, mail giữa giáo viên trong nhà trường, GV trường bạn.

V.Kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên

1. Đánh giá kết quả BDTX

- Đối với CBQL: Trước ngày 15/10/2018, nộp kết quả về sở GD để sở chấm.

- Đối với Giáo viên: Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên theo tháng và theo năm học. Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề, sổ bồi dưỡng thường xuyên. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).

- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm).

2.Cách tính điểm và đánh giá kết quả BDTX

Nội dung 1: Thang điểm 10

Nội dung 2: Thang điểm 10

Nội dung 3: Thang điểm 10: SKKN, NCKH, báo cáo chuyên đề…

      Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung 1 + ĐTB nội dung 2 + ĐTB nội dung 3)/3

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy đinh hiện hành.

VI.Xếp loại kết quả BDTX

Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

a.Loại trung bình (TB): nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

b.Loại Khá (K): nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

c. Loại Giỏi (G): nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên hàng năm của trường và là cơ sở xét thăng hạng giáo viên.

Nội dung thay thế khi đánh giá:

Giáo viên được cử đi tập huấn theo kế hoạch của sở giáo dục và phòng giáo dục thì kết quả tập huấn được quy đổi bằng kết quả tập huấn ở Nội dung 2.

Giáo viên xây dựng nội dung tự bồi dưỡng không theo các thông tư của bộ mà tự xây dựng theo hình thức tự học thì kết quả được quy đổi như sau: VD đăng ký lấy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. có chứng chỉ đạt 10 điểm, đăng ký SKKN, đạt cấp trường 8 điểm, đạt cấp sở: 10 điểm. Đăng ký chuyên đề, tổ chức thành công được tổ công nhận 9 điểm. không hoàn thành 0 điểm.

VII.Tổ chức thực hiện

1.Ban giám hiệu:

 • Xây dựng kế hoạch BDTX cán bộ quản lý và giáo viên của nhà trường.
 • Cung cấp mẫu đăng kí bồi dưỡng cho tổ trưởng, giáo viên.
 • Phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của các tổ chuyên môn.
 • Nộp bản đăng ký BDTX toàn trường về sở giáo dục (trước 30/6/2017)
 • Quản lí, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác BDTX CBQL, giáo viên của các tổ chuyên môn.
 • Nhà trường tổ chức tổng hợp, đánh giá, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên (giao nhiệm vụ cho tổ chuyên môn).
 • Đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định.
 • Báo cáo công tác BDTX giáo viên về Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.Tổ chuyên môn

 • Tổ chuyên môn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của tổ báo cáo về lãnh đạo nhà trường. (trước ngày 30/7/2017)
 • Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả BDTX giáo viên; đặc biệt tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra đối với các giáo viên trong tổ.
 • Tổ chức triển khai, đánh giá giáo viên, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo nhà trường.

3.Giáo viên

 • Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của tổ chuyên môn và nhà trường.
 • Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 • Nộp kết quả bồi dưỡng thường xuyên trước ngày (10/5/2018)

VIII.Quy định hồ sơ

1. Cá nhân

 • Kế hoạch BDTX của cá nhân;
 • Sổ học tập bồi dưỡng thường xuyên (tùy theo quy định từng tổ để làm cơ sở đánh giá cuối năm);
 • Tài liệu theo từng nội dung quy định (minh chứng);

2. Tổ chuyên môn

 • Kế hoạch BDTX của tổ chuyên môn;
 • Sổ theo dõi, danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng;
 • Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên.

IX.Quy trình thực hiện

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

 

 

Tháng

6, 7 -  2017

- Xây dựng, phổ biến kế hoạch BDTX nhà trường năm học 2017-2018

- Học tập, quán triệt Thông tư số 30/BGDĐT ngày 8/8/2010 ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT

- Xây dựng kế hoạch BDTX của TTCM

- GV xây dựng kế hoạch BDTX

 - Duyệt kế hoạch BDTX giáo viên

- BGH

- TTCM,TPCM

- CBQL,GV

 

Tháng

8,9,10 -  2017

- Tổ chức tập huấn lại các nội dung tiếp thu chuyên đề ở Sở cho GV toàn trường.

- Đăng ký đề tài SKKN, NCKH, chuyên đề chuyên môn năm học 2017-2018

- Triển khai, hướng dẫn giáo viên thực hiện kế hoạch BDTX

- Kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên

- Báo cáo chuyên đề chuyên môn tháng 9

- BGH

- TTCM, TPCM

- CBQL. GV

 

Tháng

11/2017-02/2018

- Kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên

- Báo cáo chuyên đề chuyên môn tháng theo tháng.

- Tổ CM

- TTCM

- CBQL, GV

 

Tháng

3-2018

- Kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên

- Báo cáo chuyên đề chuyên môn tháng

- Chấm SKKN, đề tài NCKH.

- CBQL, GV

- BGH, TTCM

 

Tháng

4-2018

- Báo cáo kết quả SKKN đề tài NCKH.

- Kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên

- CBQL, TTCM

- BGH

 

Tháng

5,6-2018

- Kiểm tra, đánh giá công tác BDTX năm học 2017-2018

- Tập hợp kết quả báo cáo về Sở GD & ĐT

 

- CBQL, TTCM.

 

X. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

      - Tạo điều kiện cho các tổ tham gia các lớp tập huấn chuyên môn và tham quan, giao lưu học hỏi trong và ngoài tỉnh.

       - Tạo điều kiện kinh phí để tổ chức các buổi ngoại khóa chuyên môn./.

 

   HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận                                                                         (đã ký)

 •  Phòng GDCN&ĐTBD – Sở GDĐT (để báo cáo)
 •  Hiệu Trưởng, PHT (để chỉ đạo)
 •  TTCM, GV (thực hiện)
 •  Website nhà trường
 •  Lưu VT.                                                                  Trương Thanh Nhàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

VIDEO CLIP MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập2
 • Hôm nay60
 • Tháng hiện tại3,139
 • Tổng lượt truy cập151,122
THĂM DÒ Ý KIẾN

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây